skip to Main Content

AKADEMSKA GODINA:  2018/2019

I SEMESTAR

PredmetNastavnikSaradnik
Anatomija i histologija
prof.dr.sc. Denjalić Amir
Viši asistent:
doc.dr.sc. Mujezinović Adnan
Galijašević Kenan, MA
Načela zdravstvene njege sa historijom
prof.dr.sc. Ibrahimagić-Šeper Lejla
prof.dr.sc. Selimović Edin
doc.dr.sc. Mujezinović Adnan
Viši asistenti:
Oruč Mirza, MA
Isaković Berina, laborant
Medicinska psihologija i psihopatologija
prof.dr.sc. Bjelošević Edin
doc.dr.sc. Hadžikapetanović Halima
doc.dr.sc. Softić Jasmin
///
Medicinska biohemijaprof.dr.sc. Hasković Edhemstručnjaci iz prakse:
mr.sc. Marušić Jasmina mr.sc. Mahmutović Lejla
Softić Mirela, laborant
Medicinska fiziologija
prof.dr.sc. Prnjavorac Besim
dr.sc. Mujarić Ekrema
stručnjaci iz prakse:
Šaranović Lejla,dr med
mr.sc. Marušić Jasmina
Medicinska sociologijaAcc. Prof. dr. sc. Kukić Slavo
-
Komunikacione vještineprof.dr.sc.Kukić Damir
-
Humani odnosi među spolovima/izbornidoc.dr.sc. Rizvanović Aida
-
Tehnologija u medicini/izborniprof.dr.sc. Sivić SuadMirza Oruč, MA
Engleski jezik/izborniprof.dr.sc.Vasić Nebojša-
Njemački jezik/izbornidoc.dr.sc. Ćurković AmelaAsistent Alić Harun

II SEMESTAR

PredmetNastavnikSaradnik
Anatomija IIprof.dr.sc. Denjalić Amir
prof.dr.sc. Alma Efendić
doc.dr.sc. Mujezinović Adnan
Medicinska etika sa promocijom zdravljaprof.dr.sc. Ibrahimagić-Šeper Lejla
prof.dr.sc. Selimović Edin
prof.dr.sc. Drljević Irdina
doc.dr.sc.  Mujezinović Adnan
Viši asistenti:
Oruč Mirza, MA
dr.sc. Nino Hasanica
Medicinska informatikaprof.dr.sc. Sivić Suad
Sanela Mirvić
Mikrobiologija i imunologija
prof.dr.sc. Uzunović Selma
doc.dr.sc. Ibrahimagić Amir
doc.dr. sc. Ibrahimagić Amir
stručnjak iz prakse:
mr.sc. Šestić Sabina
Patologijaprof.dr.sc. Delić Jasmin
-
Patofiziologijaprof.dr.sc. Prnjavorac Besim
dr.sc. Mujarić Ekrema
stručnjak iz prakse:
dr.sc. Mujarić Ekrema
Sestrinske kliničke vještinedoc.dr.sc. Mujezinović AdnanViši asistenti:
Oruč Mirza, MA
Berina Isaković, laborant
Zdravstvena pedagogija/izborniKatedra
Tjelesni odgoj/izbornidoc.dr.sc. Stanković Aleksa
mr.sc.Salkanović Nermin
Reproduktivno zdravlje/izborniprof.dr.sc. Čalkić Lejla
doc.dr.sc. Karahasan Hasan
-

III SEMESTAR

PredmetNastavnikSaradnik
Interna medicina sa njegomprof.dr.sc. Pojskić Belma
prof.dr.sc. Alajbegović Salem
doc.dr.sc. Sejdinović Rifat
Viši asistenti:
mr.sc. Torlak Arnautović Vildana,
mr.sc. Zildžić Alma,
stručnjak iz prakse:
dr.sc. Mujarić Ekrema,
Delić Sabina, DMS
Pedijatrija sa njegomprof.dr.sc. Bokonjić Dejan,
doc.dr.sc. Durmišević-Serdarević Jasminka
stručnjaci iz prakse:
mr.sc.Štimjanin-Koldžo Dijana,
mr.sc.Gvozdenović-Gasal Emira,
mr.sc.Kapidžić Edina,
Bedak Amela, MA
Neurologija sa njegomprof.dr.sc. Bjelošević Edin doc.dr.sc. Hadžikapetanović Halimastručnjaci iz prakse:
mr.sc.Trako Vesna
Kovač Rahman,dr.med
Hodžić Mirsada, dr.med
Haračić Lejla, dr.med
Vukas Samra, dr.med
Urgentna medicinaprof.dr.sc. Mekić-Abazović Alma
Viši asistenti:
mr.sc.Šišić Ibrahim
mr.sc.Bečulić Hakija
stručnjaci iz prakse:
Spahić Kasim, dr.med
Maličević Arnes, MA
Farmakologija sa toksikologijom
doc.dr.sc. Mahmić-Kaknjo Mersiha-
Sestrinske kliničke vještinedoc.dr.sc. Hodžić HarunViši asistenti:
Oruč Mirza, MA
Berina Isaković, laborant
Intrahospitalne infekcije i sanitarna zaštita/izborniprof.dr.sc.Tandir Salih
prof.dr.sc.Čalkić Lejla
-
Pravni aspekti u zdravstvu/sestrinstvu/izborniKatedra-
Dermatologija/izborniprof.dr.sc. Drljević Irdina-

IV SEMESTAR

PredmetNastavnikSaradnik
Hirurgija sa njegom
prof.dr.sc. Denjalić Amir
stručnjaci iz prakse:
dr.sc. Ljuca Senad
dr.sc. Koluh Anhel
mr.sc. Kovačević Meho
mr.sc. Hodžić Faruk
Jerković Dražen, DMT
Ganić Irma, DMS
Ginekologija i akušerstvo sa njegomdoc.dr.sc. Karahasan Hasan,
prof.dr.sc. Drljević Kenan,
Viši asistent:
mr.sc.Hodžić Jasmin
stručnjaci iz prakse:
mr.sc. Ribić Nihad
Babić Armina, MA
Psihijatrija sa njegomprof.dr.sc. Bjelošević Edin
doc.dr.sc. Hadžikapetanović Halima
stručnjaci iz prakse:
mr.sc.Torlak Bajro
mr.sc. Lastrić Gordana
mr.sc. Sadibašić Belma
mr.sc. Čustović Amir
Sestrinska dokumentacija
prof.dr.sc. Edin SelimovićViši asistenti:
Oruč Mirza, MA
Sestrinske kliničke vještine II
doc.dr.sc. Hodžić HarunViši asistenti:
Oruč Mirza, MA
Malkoč Vedad, DMT
Engleski jezik/izborniprof.dr.sc.Vasić Nebojša
-
Njemački jezik/izborni
prof. dr. sc. Ćurković AmelaAsistent:
Alić Harun, mr
Hirurgija sa njegom II/izbornidoc.dr.sc. Harun Hodžić
Pedijatrija sa njegom II/izborniprof.dr.sc. Bokonjić Dejan
doc.dr.sc. Durmišević-Serdarević Jasminka

V SEMESTAR

PredmetNastavnikSaradnik
Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstvaprof.dr.sc. Sivić Suad
prof.dr.sc. Hrabač Boriša
stručnjak iz prakse:
mr.sc.Šabović Fadil
Epidemiologijaprof.dr.sc.Tandir Salih
prof.dr.sc. Aličković Ibrahim
stručnjak iz prakse:
Brčaninović Mahdi, dr.med
Zdravstveni menadžmentprof.dr.sc. Hrabač Boriša
doc.dr.sc. Brdarević Fikret
Viši asistent:
mr.sc.Huseinagić Senad
Sestrinske kliničke vještineprof.dr.sc. Lejla Čalkić
Viši asistenti:
Oruč Mirza, MA
Berina Isaković, laborant
Tjelesni odgoj/izbornidoc.dr.sc. Stanković Aleksa
mr.sc.Salkanović Nermin
Menadžment ljudskih resursa/izborniKatedra
Neurologija sa njegom II/izborniprof.dr.sc. Bjelošević Edin
doc.dr.sc. Hadžikapetanović Halima
doc.dr.sc. Softić Jasmin

VI SEMESTAR

PredmetNastavnikSaradnik
Gerijatrija sa njegomprof.dr.sc. Pojskić Belma
Viši asistenti:
mr.sc. Mutapčić Meliha
mr.sc.Torlak Vildana
Palijativna njegaprof.dr.sc. Buturović SeadViši asistenti:
mr.sc.Mutapčić Meliha
mr.sc.Zildžić Alma
stručnjak iz prakse:
Rošić Almir,dr.med.
Intenzivna i postintenzivna njegadoc.dr.sc. Cero-Kalajdžija Merlinadoc.dr.sc.Cero-Kalajdžija Merlina
stručnjak iz prakse:
Šabanović Adisa, dr.med
Šahić Admir, MA
Onkologija sa njegom
prof.dr.sc. Mekić-Abazović AlmaViši asistent:
mr.sc.Šišić Ibrahim
stručnjaci iz prakse:
Imamović Ahmed, dr.med
Čauš Adis, dr.med
Bajramović-Omeragić Lejla, dr.med
Hodžić Alma, DMS
Sestrinske kliničke vještineprof.dr.sc. Lejla Čalkić
doc.dr.sc. Harun Hodžić
Mirza Oruč, MA
Berina Isaković, DMS, laborant
Poljac Jug, DMT
Njemački jezik/izborni
Asistent Harun Alić
Engleski jezik/Izborniprof dr.sc. Nebojša Vasić
Traumatologija sa njegom/izborniprof.dr.sc. Skomorac Rasim-
Sestrinske teorije/izbornidoc.dr.sc. Adnan Mujezinović
-

VII SEMESTAR

PredmetNastavnik Saradnik
Zarazne bolesti sa njegomprof.dr.sc. Lejla ČalkićViši asistent:
mr.sc. Drljević Ednan
stručnjak iz prakse:
Mušović Nerma dr.med.
Alić Elma dr. med.
Čimić Jasmina, dr.med.
Bajramović-Omeragić Lejla, dr.med.
Porodična medicina sa patronažomprof.dr.sc. Larisa Garvran
doc.dr.sc. Alma Alić
doc.dr.sc. Ibrahim Gledo
Viši asistent:
dr.sc. Prasko Subhija
Stručnjak iz prakse:
Čerim Vedada, MA
Zdravstveni odgojdoc.dr.sc. Mujezinović AdnanOruč Mirza, MA
Sestrinske kliničke vještinedoc.dr.sc. Hodžić HarunOruč Mirza, MA
Isaković Berina, DMS, laborant
Uvod u NIRprof.dr.sc.Čalkić Lejla
prof.dr.sc.Uzunović Selma
doc.dr.sc. Mahmić Kaknjo Mersiha
 
Poduzetništvo u zdravstvu / izborniKatedra
 
Engleski jezik / izbornidoc.dr. Vildana Dubravac
 
Historija medicine i sestrinstva / izborniprof.dr.sc. Selimović Edin 

VIII SEMESTAR

PredmetNastavnik Saradnik
Higijena i zdravstvena ekologijaprof.dr.sc. Skender Hajrudin
prof.dr.sc. Smajil Durmišević
dr.sc. Hasanica Nino
Kubat Safet, MA
Dijetetikaprof. dr.sc. Alajbegović Salem
doc.dr.sc. Mujezinović Adnan
-
Medicinska rehabilitacijaprof.dr.sc. Tanović EdinaAmela Granić, dr. med
Sanja Drljević, dr .med
Dženeta Pojskić, dr. med.
Sestrinske kliničke vještine
doc. dr. Hodžić HarunMirza Oruč,MA
Berina Isaković, laborant
Tjelesni odgoj/ Anatomija sporta
doc.dr. Stanković Aleksa//
Engleski jezik / izborni
doc.dr. Dubravac Vildana-
ORL/ izborni
 -
FERIJALNA PRAKSA- OBAVEZNA  
DIPLOMSKI RAD  
Back To Top