Nastavni plan i program odsjeka Zdravstvena njega


PROGRAMSKA STRUKTURA

I godina
Nastavni predmeti Ćasova sedmično Časova godišnje
I semestar II semestar P V Ukupno SRS ECTS
r.br. Šifra Naziv predmeta P V P V
    Obavezni predmeti                  
1 05K27-003 Medicinska fiziologija 2 1     30 15 45   4
2 05K27-001 Anatomija i Histologija 5 3     75 45 120   8
3 05K27-002 Medicinska biohemija 2 1     30 15 45   3
4 05K28-017 Načela zdravstene njege sa historijom 3 3     45 45 90   5
5   Komunikacione vještine 1 2     15 30 45   2
6 05K30-002 Medicinska psihologija i psihopatologija 2       30   30   2
7   Medicinska sociologija 2       30   30   2
    Izborni                  
8   Strani jezik   2       30 30   2
9   Tehnologija u medicini 2 1     30 15 45   2
10   Humani odnosi među spolovima 2       30   30   2
    TOTAL ECTS I SEMESTAR 30
    Obavezni predmeti                  
11 05K28-018 Medicinska etika sa promocijom zdravlja     3 3 45 45 90   5
12   Medicinska informatika     2 1 30 15 45   2
13 05K27-014 Mikrobiologija i imunologija     3 2 45 30 75   3
14   Patologija i     2   30   30   2
    patofiziologija     2 1 30 45 75   3
  05K27-013 Anatomija II     2 1 30 15 45   2
15   Sestrinske kliničke vještine       4   60 60   4
    Izborni predmeti                  
16   Tjelesni odgoJ       2   30 30   2
17   Zdravstvena pedagogija     1 1 15 15 30   2
18   Reproduktivno zdravlje (seksualni odgoj)     2 1 30 15 45   2
19   FERIJALNA PRAKSA OBAVEZNA 150 150   5
    TOTAL ECTS II SEMETAR 30
    UKUPNO ECTS I GODINA 60

 

 

 

II godina
Nastavni predmeti Ćasova sedmično Časova godišnje
III semestar IV semestar P V Ukupno SRS ECTS
r.br. Šifra Naziv predmeta P V P V
    OBAVEZNI                  
1 05K29-005 Interna medicina sa njegom 4 6     60 90 150   7
2 05K31-003 Pedijatrija sa njegom 2 4     30 60 90   4
3 05K30-003 Neurologija sa njegom 2 4     30 60 90   6
4 05K32-005 Urgentna medicina 2 3     30 45 75   5
5 05K29-001 Farmakologija sa  toksikologijom 2       30   30   2
6   Sestrinske kliničke vještine   4       60 60   2
    IZBORNI                  
7   Intrahospitalne infekcije i sanitarna zaštita 2       30   30   2
8   Pravni aspekti u zdravstvu/sesrinstvu 2       30   30   2
9   Dermatologija 1       15   15   2
    TOTAL III SEMESTAR 30
    OBAVEZNI                  
10 05K32-001 Hirugija sa njegom     4 6 60 90 150   6
11 05K31-001 Ginekologija i akušerstvo sa njegom     2 3 30 45 75   5
12 05K30-005 Psihijatrija sa njegom     2 4 30 60 90   5
13   Sestrinska dokumentacija     1 1 15 15 30   2
14   Sestrinske kliničke vještine       4   60 60   3
    IZBORNI                  
15   Strani jezik       2   30 30   2
16 O5K32-002 Hirurgija sa njegom II     2   30   30   2
17 05K31-004 Pedijatrija sa njegom  II     2   30   30   2
18   Freijalna praksa OBAVEZNA 150 150   5
    TOTAL IV SEMESTAR 30
    TOTAL ECTS II GODINA 60

.

 

 

 

III godina
Nastavni predmeti Ćasova sedmično Časova godišnje
V

semestar

VI

semestar

P V Ukupno SRS ECTS
r.br. Šifra Naziv predmeta P V P V
    OBAVEZNI                  
1   Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva 3 2     45 30 75   6
2 05K28-001 Epidemiologija 3 3     45 45 90   6
3 05K28-011 Zdravstveni menadžment 2 1     30 15 45   3
4   Sestrinske kliničke vještine   6       90 90   10
    IZBORNI PREDMETI
5   Tjelesni odgoj   2       30 30   2
6 05K30-004 Neurologija sa njegom II 2       30   30   2
7   Menadžment ljudskih resursa 2       30   30   2
    UKUPNO ECTS V SEMESTAR 30
    OBAVEZNI PREDMETI  
8 05K29-002 Gerijatrija sa njegom     1 2 15 30 45   3
9 05K29-007 Palijativna njega     3 4 45 60 105   6
10 05K32-003 Intenzivna i postintenzivna njega     1 2 15 30 45   3
11 05K32-007 Onkologija sa njegom     2 3 30 45 75   4
12   Sestrinske kliničke vještine       5   75 75   5
IZBORNI PREDMETI
13   Strani jezik       2   30 30   2
14 05K32-007 Traumatologija sa njegom     1     15 15   2
15   Sestrinske teorije     1     15 15   2
16   Ferijalna praksa OBAVEZNA   150 150   5
    UKUPNO ECTS VI SEMESTAR 30
    UKUPNO ECTS III GODINA 60

.

 

 

IV godina
Nastavni predmeti Ćasova sedmično Časova godišnje
VII semestar VIII semestar P V Ukupno SRS ECTS
r.br. Šifra Naziv predmeta P V P V
    OBAVEZNI PREDMETI
1   Zarazne bolesit sa njegom 2 4     30 60 90   6
2   Porodična medicina sa patronažom 3 3     45 45 90   6
3   Zdravstveni odgoj i edukacija (evidence based nursing) 1 2     15 30 45   3
4   Sestrinske kliničke vještine   6       90 90   6
5.   Uvod u NIR 2 1     30 15 45   5
IZBORNI PREDMETI
5   Poduzetništvo u zdravstvu 2 1     30 15 45   2
6   Strani jezik   2       30 30   2
7   Historija medicine i sestrinstva 2       30   30   2
Ukupno ECTS VII semestar 30
OBAVEZNI PREDMETI
8   Higijena i zdravstvena ekologija     3 2 45 30 75   3
9   Dijetetika     2 1 30 15 45   2
10   Medicinska rehabilitacija     2 4 30 60 90   3
11   Sestrinske kliničke vještine       4   60 60   3
12   DIPLOMSKI RAD     12   225     10
IZBORNI
13   Tjelesni odgoj       2   30 30   2
14   Strani jezik       2   30 30   2
15   ORL       2   30 30   2
18   Ferijalna praksa OBAVEZNA   150     5
Ukupno ECTS VIII semestar 30
Ukupno ECTS IV godina 30